Stappenplan voor het Opstellen van een Verduurzaming Rapport

Het opstellen van een verduurzamingsrapport is een cruciale stap voor bedrijven en organisaties die willen bijdragen aan een duurzamere toekomst. Dit rapport helpt niet alleen bij het identificeren van kansen voor energiebesparing en duurzaamheid, maar biedt ook een gestructureerd overzicht van de te nemen stappen en maatregelen. In dit artikel presenteren we een stappenplan dat u helpt bij het opstellen van een dergelijk rapport, waarbij we ons richten op verschillende aspecten zoals duurzaamheidskansen, bouwkundige expertise, energie en duurzaamheid, en de rapportage en communicatie.

Belangrijke Inzichten

 • Het identificeren van duurzaamheidskansen, zoals energieprestatieadvies en het opstellen van energielabels, is essentieel voor het begin van een verduurzamingsproces.
 • Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) en een gezamenlijke verduurzamingsagenda kunnen aanzienlijk bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van verduurzamingsinitiatieven.
 • Het inzetten van bouwkundige expertise en specialisme is cruciaal voor het identificeren van potentiële risico’s en het prioriteren van maatregelen voor een veilige en duurzame omgeving.
 • Energiebesparing en duurzaamheid zijn onmisbare thema’s in het beheer en onderhoud van vastgoed, waarbij het opstellen van energielabels en het volgen van erkende maatregelenlijsten (EML) van groot belang zijn.
 • Effectieve rapportage en communicatie, waaronder het opvragen van rapportages en het onderhouden van contacten met key stakeholders, zijn essentieel voor het succes van verduurzamingsprojecten.

Duurzaamheidskansen in beeld

Duurzaamheidskansen in beeld

Energieprestatieadvies

Een energieprestatieadvies is cruciaal voor het identificeren van verbeterpunten in de energie-efficiëntie van uw vastgoed. Dit advies biedt niet alleen inzicht in de huidige staat, maar ook in de potentiële verbeteringen die kunnen leiden tot een significante verlaging van de energiekosten en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Een energieprestatieadvies is de eerste stap naar een duurzamer vastgoed.

Het opstellen van een energieprestatieadvies omvat verschillende stappen, waaronder:

 • Inventarisatie van het huidige energieverbruik.
 • Analyse van de energie-efficiëntie.
 • Aanbevelingen voor verbeteringen.
 • Implementatieplan voor de aanbevolen maatregelen.

Het is essentieel om een gecertificeerde adviseur in te schakelen voor een betrouwbaar en effectief energieprestatieadvies. Door te investeren in energie-efficiëntie, draagt u bij aan een duurzamere toekomst en realiseert u mogelijk een waardestijging van uw vastgoed.

Energielabels opstellen

Het opstellen van energielabels is een cruciale stap in het verduurzamen van vastgoed. Deze labels geven niet alleen inzicht in de energie-efficiëntie van een gebouw, maar stimuleren ook tot het nemen van maatregelen voor energiebesparing. Het verkrijgen van een gunstig energielabel kan de waarde van vastgoed significant verhogen.

Het is essentieel om een gedetailleerd overzicht te hebben van de huidige energieprestaties en potentiële verbeterpunten.

Voor het opstellen van een energielabel zijn er verschillende stappen te volgen:

 1. Voorbereiding: Verzamel alle benodigde documentatie over het gebouw.
 2. Inspectie: Een gecertificeerde inspecteur beoordeelt de energieprestaties.
 3. Rapportage: De bevindingen worden vastgelegd in een rapport.
 4. Registratie: Het energielabel wordt officieel geregistreerd.

Altum AI biedt innovatieve oplossingen voor het analyseren en implementeren van energie-efficiëntiemaatregelen in woningen, met inzichten over kosten, voordelen en waardevermeerdering. Neem voor meer informatie contact op.

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP)

Duurzaamheid en energiebesparing zijn essentiële thema’s in het beheer en onderhoud van vastgoed. Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) biedt de mogelijkheid om op cruciale momenten in te spelen op deze thema’s, waardoor kosten bespaard kunnen worden en de waarde van het vastgoed verhoogt.

De voordelen van een DMJOP omvatten:

 • Kostenbesparing op lange termijn
 • Verhoogde vastgoedwaarde
 • Verbeterde energieprestaties

Onze adviseurs staan klaar om u te begeleiden bij het opstellen van een DMJOP, inclusief advies over te nemen maatregelen en de financiële implicaties.

Het opstellen van een DMJOP vereist een gedegen aanpak, waarbij inzicht in de huidige staat van het vastgoed en de toekomstige onderhoudsbehoeften centraal staan. Dit wordt vaak gedaan met behulp van NEN 2767 "Conditiemeting van bouw- en installatiedelen", wat een uniforme vastlegging van de conditie van het vastgoed mogelijk maakt en inzicht geeft in noodzakelijke maatregelen en kosten voor de korte en lange termijn.

Erkende Maatregelen Lijst (EML)

De Erkende Maatregelen Lijst (EML) biedt een gestructureerd overzicht van maatregelen die bedrijven en organisaties kunnen nemen om hun energieverbruik te verminderen. Deze lijst is een essentieel instrument voor het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en draagt bij aan het inzichtelijk maken van duurzaamheidskansen.

Het opstellen van een EML is een eerste stap naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Het gebruik van de EML stelt organisaties in staat om systematisch energiebesparende maatregelen te identificeren en te implementeren. Hierdoor kunnen significante besparingen worden gerealiseerd, zowel financieel als in termen van CO2-reductie. Voorbeelden van maatregelen zijn het optimaliseren van verwarmingssystemen, het installeren van LED-verlichting en het verbeteren van isolatie.

 • Optimalisatie van verwarmingssystemen
 • Installatie van LED-verlichting
 • Verbetering van isolatie
 • Toepassing van energiebeheerssystemen

De implementatie van deze maatregelen vereist niet alleen technische expertise, maar ook een strategische aanpak en commitment van het gehele bedrijf. Het is daarom belangrijk om een duidelijk stappenplan te volgen en de voortgang regelmatig te evalueren.

Gezonde gebouwen

Het creëren van gezonde gebouwen is essentieel voor het welzijn van de gebruikers en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie. Sociale interactie en stadsgroen zijn belangrijke factoren die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Het integreren van deze elementen in het ontwerp en onderhoud van gebouwen kan een positieve impact hebben op de gezondheid van de bewoners.

Het versterken en beschermen van de gezonde, fysieke omgeving is een expliciete opdracht aan bestuurders onder de Omgevingswet.

Het Programma Gezonde Leefomgeving (PGLO) en de City Deal Gezonde, stedelijke leefomgeving zijn initiatieven die ondersteuning bieden bij het realiseren van gezonde gebouwen. Deze programma’s benadrukken de sleutelrol van GGD’s en andere lokale overheden bij het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

 • Sociale interactie bevorderen
 • Integratie van stadsgroen
 • Aandacht voor luchtkwaliteit
 • Stimuleren van fysieke activiteit

Door deze aspecten te integreren in het ontwerp en beheer van gebouwen, kunnen organisaties bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers, terwijl ze ook hun duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing vereist dat bedrijven en instellingen die jaarlijks een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken, dit verbruik en de genomen energiebesparende maatregelen rapporteren. Dit is een essentiële stap in het transparant maken van energieverbruik en het stimuleren van verdere verduurzaming.

Het doel is tweeledig: het verlagen van de energiekosten voor bedrijven en het bijdragen aan de algemene doelstellingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

 • Identificeer de relevante energiebesparende maatregelen.
 • Registreer het energieverbruik en de genomen maatregelen.
 • Rapporteer deze gegevens aan de bevoegde autoriteiten.

Het naleven van de informatieplicht is niet alleen een wettelijke vereiste, maar biedt ook kansen voor bedrijven om hun energie-efficiëntie te verbeteren en kosten te besparen.

Inzicht in energieprestaties van vastgoed

Het verkrijgen van inzicht in de energieprestaties van uw vastgoed is een cruciale stap in het verduurzamen van uw vastgoedportefeuille. Een strategische benadering van het verbeteren van de rendementen van uw vastgoedportefeuille door middel van duurzaamheidsinitiatieven, kostenbesparingen en waardeverhoging is essentieel. Dit inzicht stelt u in staat om gerichte maatregelen te nemen die niet alleen de energie-efficiëntie verbeteren, maar ook bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving.

Aangepaste duurzaamheidsgegevens worden aangeboden aan hypotheekadviseurs voor kosteneffectieve aanbevelingen aan huiseigenaren.

Het is belangrijk om een holistische benadering te hanteren bij het analyseren van de energieprestaties, waarbij zowel de huidige staat als de potentiële verbeteringen in kaart worden gebracht. Door een grondige analyse kunnen significante besparingen worden gerealiseerd en kan de waarde van het vastgoed aanzienlijk worden verhoogd.

Stappenplan verduurzaming

Het opstellen van een stappenplan voor verduurzaming is cruciaal voor elk bedrijf dat zijn impact op het milieu wil minimaliseren en tegelijkertijd wil profiteren van de economische voordelen van duurzaamheid. Een goed gepland stappenplan zorgt voor een gestructureerde aanpak en helpt bij het identificeren van de meest effectieve maatregelen voor energiebesparing en CO2-reductie.

Het stappenplan begint met een grondige analyse van de huidige energieprestaties en duurzaamheidskansen binnen het bedrijf. Deze analyse vormt de basis voor het identificeren van prioritaire gebieden voor actie.

Vervolgens is het belangrijk om de volgende stappen te overwegen:

 1. Vaststellen van duurzaamheidsdoelstellingen
 2. Identificeren van kernmaatregelen voor verbetering
 3. Ontwikkelen van een implementatieplan
 4. Monitoren en rapporteren van de voortgang

Elke stap vereist zorgvuldige planning en uitvoering om de gestelde doelen te bereiken. Het is essentieel om alle betrokken partijen te betrekken bij het proces, van medewerkers tot leveranciers, om een breed gedragen verduurzamingsstrategie te realiseren.

WELL-Certificering

Na het behalen van de WELL-Certificering, is het van belang om de focus te leggen op het continue verbeteren van de werkomgeving. De gezondheid en het welzijn van medewerkers staan centraal in dit proces. Het is essentieel om regelmatig de prestaties van het gebouw te evalueren en waar nodig aanpassingen te doen.

Het behouden van een WELL-Certificering vereist een proactieve aanpak en betrokkenheid van alle stakeholders.

Een effectieve strategie omvat:

 • Regelmatige evaluatie van de luchtkwaliteit
 • Monitoring van de waterkwaliteit
 • Bevorderen van een gezonde levensstijl onder medewerkers
 • Implementatie van duurzame verlichting en ergonomische werkplekken

Het is cruciaal om een multidisciplinair team samen te stellen dat verantwoordelijk is voor het beheer en de optimalisatie van de werkomgeving. Dit team moet bestaan uit facility managers, HR, en gezondheids- en veiligheidsexperts. Samenwerking en communicatie zijn sleutel tot succes.

Engineering en Bouwkundige Expertise

Engineering en Bouwkundige Expertise

Gezamenlijke verduurzamingsagenda

Het opstellen van een gezamenlijke verduurzamingsagenda is cruciaal voor het succes van duurzaamheidsinitiatieven binnen een organisatie. Deze agenda zorgt voor een heldere richting en stelt prioriteiten vast voor duurzame ontwikkeling. Samenwerking tussen verschillende afdelingen is hierbij essentieel.

Een effectieve verduurzamingsagenda omvat zowel korte- als langetermijndoelstellingen, en identificeert duidelijk de verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Het is belangrijk om de voortgang regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig. Dit kan door middel van:

 • Het vastleggen van meetbare doelstellingen
 • Het inplannen van periodieke evaluaties
 • Het bijhouden van een actieplan voor continue verbetering

Vergoedingen voor aanloopkosten

Het verkrijgen van vergoedingen voor aanloopkosten is een cruciale stap in het proces van verduurzaming. Deze kosten, zoals voor het doen van vooronderzoek of een haalbaarheidsstudie, zijn essentieel voor het leggen van een solide basis voor elk verduurzamingsproject. Het ontbreken van financiële ondersteuning op dit vlak kan een significante barrière vormen voor bedrijven die willen investeren in duurzame ontwikkeling.

Het is daarom van belang dat beleidsmakers en projectontwikkelaars samenwerken om passende regelingen te treffen die deze aanloopkosten dekken.

Een effectieve aanpak omvat:

 • Het opstellen van een gezamenlijke verduurzamingsagenda per bedrijventerrein.
 • Het identificeren van potentiële risico’s en het prioriteren hiervan.
 • Het beschrijven van de benodigde maatregelen voor het wegnemen van de risico’s.
 • Het ramen van de kosten en het opstellen van een tijdpad.

Bouwkundig advies en specialisme

Bouwkundig advies en specialisme zijn cruciaal voor het waarborgen van de duurzaamheid en veiligheid van gebouwen. Ons team van experts biedt gedegen advies op basis van de nieuwste normen en technologieën. We richten ons op het identificeren van potentiële risico’s, het beoordelen van de urgentie en het prioriteren van deze risico’s voor effectieve aanpak.

Onze diensten omvatten onder meer materiaalinspecties, schadebeoordelingen en specialistische opnames voor een duurzaam en veilig beheer van uw vastgoed.

Daarnaast bieden we ook ondersteuning bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en het opstellen van energielabels. Dit is essentieel voor het inzichtelijk maken van de energieprestaties van vastgoed en draagt bij aan de verduurzaming ervan.

 • Potentiële risico’s
 • Urgentie van de risico’s
 • Prioritering van deze risico’s

Brandveiligheidsadvies

Om te voldoen aan alle brandveiligheidseisen zonder te verdwalen in de complexe wet- en regelgeving, bieden wij een uitgebreid brandveiligheidsadvies. Dit advies is essentieel voor zowel renovatie, nieuwbouwplannen als het aanpakken van veiligheidsissues opgemerkt door de brandweer.

Door risicoanalyses en veiligheidsinspecties uit te voeren, zorgen wij ervoor dat uw assets veilig en langdurig bruikbaar blijven.

Onze aanpak omvat:

 • Uitvoeren van NEN2767 inspecties of een TDD
 • Inzicht in de algemene conditie van uw assets
 • Specialistisch onderzoek naar de oorzaak van aangetroffen gebreken

Ons doel is om op praktische wijze een beproefd advies te leveren dat inzicht geeft in potentiële risico’s, de urgentie van deze risico’s en de prioritering ervan.

Inkoop- en contractmanagement

Een effectief inkoop- en contractmanagement is cruciaal voor het succes van elk verduurzamingsproject. Het zorgt voor een gestroomlijnde samenwerking tussen alle betrokken partijen en helpt bij het beheren van kosten en risico’s. Het selecteren van de juiste leveranciers en het nauwkeurig opstellen van contracten zijn essentiële stappen.

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de levering van diensten en materialen, evenals over de kwaliteits- en duurzaamheidseisen.

Een gestructureerde aanpak kan worden geïllustreerd met de volgende stappen:

 1. Behoefteanalyse en marktverkenning
 2. Selectie van potentiële leveranciers
 3. Aanvragen van offertes
 4. Beoordeling van offertes en selectie
 5. Contractonderhandeling en -opstelling
 6. Monitoring en evaluatie van de contractuitvoering

Deze stappen zorgen voor een transparante en efficiënte inkoopprocedure, die bijdraagt aan de algehele duurzaamheidsdoelstellingen van het project.

Energie & Duurzaamheid

Energie & Duurzaamheid

Ambitieweb

Het Ambitieweb is een krachtig instrument om de duurzaamheidsambities van een organisatie in kaart te brengen en prioriteiten te stellen. Door het identificeren van kerngebieden zoals energiebesparing, CO2-reductie en het bevorderen van een gezonde leefomgeving, kunnen gerichte acties worden ondernomen. Implementeren van hernieuwbare energie, gedragsveranderingen en slimme technologie in woningen kan leiden tot CO2-reductie, energiebesparingen en een groenere leefomgeving. Altum AI biedt tools voor nauwkeurig duurzaamheidsadvies.

Het Ambitieweb helpt bij het systematisch benaderen van duurzaamheidsuitdagingen en het realiseren van meetbare vooruitgang.

Door het gebruik van het Ambitieweb kunnen organisaties hun duurzaamheidsstrategie effectief vormgeven en uitvoeren, met een duidelijke focus op de meest impactvolle gebieden. Dit leidt niet alleen tot een verbeterde duurzaamheidsprestatie, maar ook tot een versterking van het merk en de reputatie.

Breeam: duurzaam vastgoed

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een internationaal erkende methode om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. Het biedt een raamwerk voor het evalueren en verbeteren van de milieuprestaties van gebouwen. Het doel van BREEAM is het stimuleren van een duurzamere bouwpraktijk.

BREEAM-certificering wordt gezien als een prestigieuze erkenning voor duurzaam vastgoed.

Het proces om een BREEAM-certificering te verkrijgen omvat verschillende stappen, waaronder:

 • Voorbereiding en registratie van het project
 • Het uitvoeren van een voorlopige beoordeling
 • Het implementeren van verbeteringen
 • Het ondergaan van een definitieve beoordeling
 • Certificering

Deze methode benadrukt het belang van een integrale aanpak van duurzaamheid, waarbij aspecten zoals energie-efficiëntie, watergebruik, gezondheid en welzijn, en materiaalgebruik centraal staan. Door te kiezen voor BREEAM-certificering, tonen bedrijven en organisaties hun commitment aan duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid.

Duurzaamheidskansen in beeld

Het identificeren van duurzaamheidskansen is een cruciale eerste stap in het verduurzamen van uw vastgoedportfolio. Door een grondige analyse van de huidige staat en het potentieel voor verbetering, kunnen significante voordelen worden gerealiseerd, zowel op het gebied van energie-efficiëntie als op het vlak van milieu-impact. Altum AI’s portfolioscan voor duurzaamheid biedt diensten om ESG-rapportage voor hypotheekverstrekkers te verbeteren door energielabels te onthullen en analyse te bieden voor duurzame maatregelen, kostenbesparingen en marktwaardeverhoging.

Energieprestatieadvies, het opstellen van energielabels, en het ontwikkelen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) zijn enkele van de kernactiviteiten die onder deze fase vallen. Het is essentieel om een helder inzicht te hebben in de huidige energieprestaties van uw vastgoed om gerichte verbeteringen te kunnen plannen.

Door het implementeren van erkende maatregelen uit de Erkende Maatregelen Lijst (EML) en het streven naar WELL-Certificering, kan een gezonder en duurzamer gebouw worden gerealiseerd.

Energieprestatieadvies

Een energieprestatieadvies biedt inzicht in de huidige energieprestaties van uw vastgoed en identificeert verbetermogelijkheden om de duurzaamheid te verhogen. Het is een essentiële stap in het proces van verduurzaming, waarbij zowel korte- als langetermijnstrategieën worden ontwikkeld.

Door een energieprestatieadvies op te stellen, krijgt u niet alleen inzicht in de energie-efficiëntie van uw gebouwen, maar ook in de potentiële besparingen en de impact op het milieu.

Het advies omvat typisch een beoordeling van de huidige energieprestaties, aanbevelingen voor verbeteringen en een inschatting van de kosten en besparingen. Dit proces kan ondersteund worden door het gebruik van energielabels, die een directe indicatie geven van de energie-efficiëntie van een gebouw.

 • Identificatie van energieverspillende elementen
 • Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen
 • Kosten-batenanalyse van voorgestelde verbeteringen
 • Implementatieplan voor de aanbevolen maatregelen

Het verkrijgen van een energieprestatieadvies is een proactieve benadering om de duurzaamheid van uw vastgoed te verbeteren en te voldoen aan de toenemende regelgeving op het gebied van energiebesparing en milieu-impact.

Energielabels opstellen

Het opstellen van energielabels is een cruciale stap in het verduurzamen van vastgoed. Deze labels geven niet alleen inzicht in de huidige energieprestatie van een gebouw, maar wijzen ook op mogelijkheden voor verbetering. Het verbeteren van het energielabel door efficiënte maatregelen is essentieel voor duurzaamheid en financiële voordelen.

Onderzoek beschikbare subsidies en premies voor energie-efficiënte renovaties om de waarde van het vastgoed te verhogen, de energiekosten te verlagen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Het proces van het opstellen van energielabels omvat verschillende stappen, waaronder:

 • Energieprestatieadvies
 • Registratie van het label
 • Implementatie van aanbevolen maatregelen

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, kunnen eigenaren en beheerders van vastgoed niet alleen voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Rapportage en Communicatie

Rapportage en Communicatie

Opvragen van rapportages

Het opvragen van rapportages is een cruciale stap in het proces van verduurzaming. Deze rapportages bieden inzicht in de huidige staat van uw vastgoed en de potentiële duurzaamheidskansen. Voor het opvragen van deze rapportages kunt u contact opnemen via specifieke kanalen, zoals e-mail of telefoon.

Het is essentieel om toegang te hebben tot accurate en up-to-date informatie om weloverwogen beslissingen te kunnen maken.

Hieronder vindt u de contactgegevens voor het opvragen van rapportages:

 • E-mail: aequator@aequator.nl
 • Telefoon: 088-426 2422

Het is belangrijk om te vermelden dat rapportages met vertrouwelijke informatie niet zomaar op te vragen zijn. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft welke informatie u nodig heeft en voor welk doel, om het proces te versnellen en te vereenvoudigen.

Key contacts

Na het identificeren van uw duurzaamheidskansen en het opstellen van een gedetailleerd verduurzamingsrapport, is het cruciaal om de juiste contactpersonen binnen uw organisatie te betrekken. Effectieve communicatie met deze sleutelfiguren zorgt voor een soepele implementatie van de aanbevolen maatregelen.

Het opbouwen van een netwerk van key contacts binnen en buiten uw organisatie is essentieel voor het succes van uw verduurzamingsproject.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste contactpersonen die betrokken moeten zijn bij uw verduurzamingsinitiatieven:

 • Projectleider bouwkundig onderzoek: Verantwoordelijk voor het leiden van het bouwkundige aspect van het project.
 • Adviseur Energie & Duurzaamheid: Biedt expertise op het gebied van energiebesparing en duurzame ontwikkeling.
 • Bouwkundig specialist: Biedt specifieke kennis op het gebied van bouwkunde en duurzaamheid.
 • Communicatieadviseur: Zorgt voor de interne en externe communicatie omtrent het project.

Het is aan te raden om regelmatig overleg te plegen met deze contactpersonen om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Dit zorgt voor een gestroomlijnde uitvoering en maximaliseert de impact van uw verduurzamingsinspanningen.

Getuigendeskundige

Het inschakelen van een getuigendeskundige is een cruciale stap in het proces van geschillenbeslechting binnen de bouw- en vastgoedsector. Deze deskundigen zijn niet alleen bekend met de procedures bij deskundigenonderzoek, waaronder het beginsel van hoor en wederhoor, maar werken ook volgens de ‘gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civiele zaken’.

De expertise van een getuigendeskundige kan doorslaggevend zijn in het vaststellen van feiten en het beoordelen van technische geschillen. Hun kennis op het gebied van bouwtechniek en bouwkunde stelt hen in staat om complexe vraagstukken te analyseren en te adviseren over mogelijke oplossingen.

Het is essentieel om een getuigendeskundige vroegtijdig in het proces te betrekken, om zo de beste resultaten te behalen.

Enkele gebieden waarop getuigendeskundigen kunnen worden ingezet, zijn:

 • Gebreken aan kozijnen, ramen en deuren
 • Materiaalinspecties en schadebeelden
 • Beoordelingen aan de hand van (bouw)regelgeving of normvoorschriften
 • Specialistische opnames in het kader van duurzaam of veilig beheer

Publicaties

Het delen van kennis en inzichten via publicaties is een essentieel onderdeel van het verduurzamingsproces. Door relevante informatie te verspreiden, kunnen organisaties leren van elkaars ervaringen en successen. Het is cruciaal om regelmatig bij te dragen aan vakbladen en nieuwsbrieven.

Het opstellen van een effectieve publicatiestrategie verhoogt de zichtbaarheid van uw verduurzamingsinspanningen.

Hieronder volgt een lijst van aanbevolen stappen voor het publiceren van uw verduurzamingsrapport:

 1. Identificeer relevante vakbladen en platforms.
 2. Bepaal de kernboodschappen van uw rapport.
 3. Schrijf een beknopte samenvatting voor elke publicatie.
 4. Zorg voor naleving van de richtlijnen voor auteursrechten en privacy.
 5. Plan de publicatie in overleg met de redactie van het vakblad.

Het consequent volgen van deze stappen zorgt ervoor dat uw rapport de gewenste doelgroep bereikt en bijdraagt aan de kennisdeling binnen de sector.

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)

Inkoop- en contractmanagement

Inkoop- en contractmanagement speelt een cruciale rol in het verduurzamen van vastgoed. Het zorgt voor de juiste balans tussen kosten, kwaliteit en duurzaamheid bij de aanschaf van goederen en diensten. Een effectieve strategie voor inkoop- en contractmanagement kan significante besparingen opleveren, terwijl het ook bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie.

Het is essentieel om een duurzame leveranciersbasis op te bouwen die voldoet aan de milieu- en sociale normen van de organisatie.

Belangrijke aspecten van inkoop- en contractmanagement omvatten:

 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
 • Klimaatstresstest
 • Oeverbescherming

Altum AI biedt een Portfolioscan tool voor duurzaam vastgoedbeheer, die inzichten biedt over benodigde maatregelen, investeringen en rendementen voor investeerders en beheerders.

Integraal beheer- en uitvoeringsplan (IBUP)

Het opstellen van een Integraal Beheer- en Uitvoeringsplan (IBUP) is een cruciale stap in het verduurzamingsproces van vastgoed. Dit plan biedt een holistische kijk op zowel het beheer als de uitvoering van onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden. Het waarborgt de continuïteit en optimalisatie van het vastgoedbeheer op lange termijn.

Een effectief IBUP integreert duurzaamheidsdoelstellingen met operationele en financiële planning.

Het plan omvat typisch de volgende elementen:

 • Potentiële risico’s en de urgentie ervan
 • Prioritering van risico’s en maatregelen
 • Geraamde kosten en een tijdpad voor uitvoering
 • Onafhankelijke kennis van specialisten voor risicobeheersing

Het succes van een IBUP hangt af van de samenwerking tussen verschillende stakeholders, waaronder beleidsmakers, onderzoekers, en grondgebruikers. Deze samenwerking zorgt voor een breed gedragen en realistisch plan dat niet alleen de duurzaamheid van het vastgoed verhoogt, maar ook bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.

Organisatieadvies

Na het verstrekken van organisatieadvies is de volgende stap het richten op vastgoed beheer en onderhoud voor scholen. Dit is een cruciaal aspect voor het waarborgen van een duurzame toekomst voor educatieve instellingen. Het implementeren van duurzame praktijken binnen het onderhoudsbeleid kan aanzienlijke voordelen opleveren, zowel op het gebied van milieu als kostenbesparing.

Belangrijk: Het is essentieel om een strategisch plan te ontwikkelen dat niet alleen de huidige behoeften adresseert, maar ook anticipatie biedt op toekomstige uitdagingen en kansen.

Hieronder volgt een lijst met aanbevolen stappen voor het implementeren van een duurzaam onderhoudsplan:

 1. Analyse van de huidige staat van het vastgoed.
 2. Identificatie van duurzame verbetermogelijkheden.
 3. Opstellen van een gedetailleerd actieplan.
 4. Implementatie van het plan met aandacht voor duurzaamheid.
 5. Regelmatige evaluatie en bijsturing van het plan.

Vastgoed beheer en onderhoud voor Scholen

Welke school wil haar leerlingen nu geen veilige omgeving en optimale leerervaring bieden? Met een goed onderhouden schoolgebouw bent u alvast op de goede weg. Daarom is het voor scholen belangrijk om gebruik te maken van effectief onderhoudsmanagement. Hiermee werkt u kostenbesparend toe naar veilige, duurzame en toekomstbestendige scholen.

Belangrijk: Een goed onderhouden schoolgebouw draagt bij aan een veilige en stimulerende leeromgeving.

Het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) is cruciaal voor het realiseren van deze doelstellingen. Dit plan helpt bij het identificeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het plannen van investeringen op de lange termijn. Door vroegtijdige identificatie van onderhoudsbehoeften kunnen kosten effectief worden beheerst en kan de levensduur van het schoolgebouw worden verlengd.

 • Inkoop- en contractmanagement
 • Integraal beheer- en uitvoeringsplan (IBUP)
 • Organisatieadvies

Altum AI biedt een innovatieve dienst voor het scannen en verbeteren van vastgoedportefeuilles op het gebied van duurzaamheid. Voordelen zijn onder andere kostenbesparingen, een toename van de vastgoedwaarde en een verminderde milieu-impact.

Conclusie

Het opstellen van een verduurzamingsrapport is een essentiële stap voor organisaties die hun impact op het milieu willen verminderen en tegelijkertijd hun energie-efficiëntie willen verhogen. Door de diverse aspecten van duurzaamheid, zoals energieprestatieadvies, het opstellen van energielabels, en het ontwikkelen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP), grondig te analyseren, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een gezondere planeet, maar ook significante kostenbesparingen realiseren. Het is duidelijk dat de weg naar verduurzaming een gezamenlijke inspanning vereist, waarbij zowel de technische expertise van bouwkundige experts als de strategische visie van beleidsmakers onmisbaar zijn. Laten we deze kennis en inzichten gebruiken om samen te werken aan een duurzamere toekomst.

Veelgestelde Vragen

Wat is een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)?

Een DMJOP is een plan voor het onderhoud van vastgoed dat zich richt op duurzaamheid en energiebesparing. Het helpt bij het benutten van kansen op belangrijke momenten, wat kosten bespaart en de waarde van het vastgoed verhoogt.

Hoe kan ik mijn energieprestaties van vastgoed inzien?

Energieprestaties kunnen in kaart worden gebracht door een energieprestatieadvies op te laten stellen en/of het energielabel van uw vastgoed te registreren. Dit biedt inzicht in de huidige staat en verbetermogelijkheden.

Wat zijn erkende maatregelen voor energiebesparing (EML)?

De Erkende Maatregelen Lijst (EML) bevat specifieke maatregelen die bedrijven en instellingen kunnen nemen om energie te besparen. Het volgen van deze maatregelen helpt bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Wat houdt WELL-Certificering in?

WELL-Certificering is een prestigieuze certificering die zich richt op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van gebouwen. Het beoordeelt aspecten zoals lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest.

Wat is het belang van een gezamenlijke verduurzamingsagenda?

Een gezamenlijke verduurzamingsagenda helpt bij het coördineren van verduurzamingsinspanningen op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Het stelt betrokkenen in staat om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen en vergoedingen voor aanloopkosten te verkrijgen.

Hoe draagt bouwkundig advies bij aan duurzaamheid?

Bouwkundig advies biedt inzicht in potentiële risico’s, urgentie en prioritering van deze risico’s. Daarnaast worden benodigde maatregelen voor het wegnemen van de risico’s beschreven, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst van vastgoed.

Scroll to Top